Dział Księgowości

Do zadań Działu Księgowości należy:   

 • ewidencja księgowa na kontach syntetycznych w sposób umożliwiający sporządzenie zestawienia sald oraz ustalenie obrotów kont syntetycznych,
 • ewidencja księgowa na kontach analitycznych w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie zestawienia sald kont analitycznych,
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
 • prowadzenie ewidencji niezbędnej do dokonania rozliczeń podatkowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
 •  przygotowanie informacji do sprawozdań finansowo – księgowych,
 • uczestniczenie w opracowaniu zakładowego planu kont,
 • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Uczelni.


Pracownicy działu:

Kierownik działu

 • mgr Elżbieta Kieliszkowska – tel. 091 449 60 47, pok. nr 106 A

 

Pozostali:

 • mgr Ewa Ackiewicz - tel. 091 449 42 08, pok. nr 105 A
 • Agata Baran - tel. 091 449 41 38, pok. nr 105 A
 • mgr Maciej Bukowski - tel. 091 449 42 08, pok. nr 105 A
 • mgr Maria Dębiec-Rybicka - tel. 091 449 60 56, pok. nr 103 A
 • inż. Magdalena Domozych - tel. 091 449 49 36, pok. nr 102 A
 • mgr Małgorzata Grzegorzewska - tel. 091 449 60 48, pok. nr 105 A
 • mgr Katarzyna Kobylańska - tel. 091 449 46 48, pok. nr 103 A
 • mgr Hanna Makutynowicz - tel. 091 449 46 48, pok. nr 103 A
 • mgr Katarzyna Przybylska - tel. 091 449 49 36, pok. nr 102 A
 • mgr Klaudia Sitarz-Maciejczak - tel. 091 449 49 36, pok. nr 102 A
 • mgr Sylwia Tomaszewska - tel. 091 449 43 83, pok. nr 209 A
 • mgr Aneta Winnicka - tel. 091 449 47 95, pok. nr 104 A