Dział Ewidencji Majątkowej

Do zadań Działu Ewidencji Majątkowej należy:   

  • prowadzenie ewidencji księgowej oraz pozaksięgowej aktywów trwałych,
  • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujętych w księgach rachunkowych,
  • uzgadnianie stanu rzeczywistego składników majątkowych ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych,
  • rozliczanie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych powstałych między stanem rzeczywistym a stanem księgowym,
  • prowadzenie księgowości magazynowej,
  • prowadzenie ewidencji księgowej niezbędnej do dokonania rozliczeń podatków od towarów i usług VAT w zakresie majątkowym,
  • przygotowywanie danych do sprawozdań i informacji w zakresie majątkowym,
  • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Uczelni.Pracownicy działu:

Kierownik działu
mgr Agnieszka Przybyszewska – tel. 091 449 40 19, pok. nr 722 (BJM 7 piętro)

 

Mariola Cyttlau - tel. 091 449 45 58, pok. nr 725 (BJM 7 piętro)

mgr Beata Czajkowska - tel. 091 449 46 26, pok. nr 725 (BJM 7 piętro)

mgr Grażyna Jurkowska - tel. 091 449 48 95, pok. nr 726 (BJM 7 piętro)

mgr Jolanta Książczyk - tel. 091 449 46 26, pok. nr 724 (BJM 7 piętro)

lic. Beata Załęska - tel. 091 449 45 58, pok. nr 725 (BJM 7 piętro)