Dział Ewidencji Majątkowej

Do zadań Działu Ewidencji Majątkowej należy:   

 • prowadzenie ewidencji księgowej oraz pozaksięgowej aktywów trwałych,
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujętych w księgach rachunkowych,
 • uzgadnianie stanu rzeczywistego składników majątkowych ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych,
 • rozliczanie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych powstałych między stanem rzeczywistym a stanem księgowym,
 • prowadzenie księgowości magazynowej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej niezbędnej do dokonania rozliczeń podatków od towarów i usług VAT w zakresie majątkowym,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań i informacji w zakresie majątkowym,
 • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Uczelni.Pracownicy działu:

Kierownik działu

 • mgr Agnieszka Przybyszewska – tel. 091 449 40 19, pok. nr 116 C

 

Pozostali:

 • Mariola Cyttlau - tel. 091 449 45 58, pok. nr 126 B
 • mgr Beata Czajkowska - tel. 091 449 46 26, pok. nr 126 B
 • mgr Urszula Janus - tel. 091 449 40 21, pok. nr 204 A
 • mgr Grażyna Jurkowska - tel. 091 449 48 95, pok. nr 127 B
 • Dorota Zadurska - tel. 091 449 48 95, pok. nr 127 B